Jab gunahon ke bawajood Rab-ul-Izzat ki naimatein musalsal tumhein milti rahein to hoshiyar ho jana ke tumhara hisaab qareeb aur sakht tareen hai
Hazrat Ali (AS)