Din ki roshni mein rizq talash karo aur Raat ki tareeki mein usse talash karo jo tumhein rizq deta hai
Hazrat Ali(AS)
Photo Gallery